Bài học 1 of 0
In Progress

DL00-Chuẩn bị trước khi học Copy

Mục lục

01- Hướng dẫn vào học livestream trực tiếp bằng máy tính.

02-Hướng dẫn vào học livestream trực tiếp bằng điện thoại

03-Hướng dẫn vào học offline ( học lại)