Nhân Bản Đội Nhóm Kinh Doanh Bùng Nổ 01/12

THÔNG BÁO

Tài khoản của bạn có thời hạn truy cập khóa học là: 7 NGÀY
(Kể từ ngày 05/12 đến hết ngày 11/12)

Vì cần thời gian để đăng video lên nên lịch truy cập bài học được ghi cạnh tên bài học, vui lòng đọc kỹ!

Các video từ 1.1 -> 1.8 là các video dạy chi tiết
Các video từ 2.1 -> 2.8 là các video tóm tắt để các bạn nắm được ý chính và dễ triển khai xuống dưới

About Instructor

Not Enrolled
This course is currently closed ̶4̶̶.̶̶6̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶ -> 2.300.000đ

Khoá học Includes

  • 16 Bài học