Nhân Bản Đội Nhóm Kinh Doanh Bùng Nổ-Chuẩn

THÔNG BÁO

Các video từ 1.1 ->1.8 là các video dạy chi tiết
Các video từ 2.1->2.8 là các video tóm tắt để các bạn nắm được ý chính và dễ triển khai xuống dưới

About Instructor

+4 enrolled
Not Enrolled
This course is currently closed ̶4̶̶.̶̶6̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶ -> 2.300.000đ

Khoá học Includes

  • 16 Bài học