Nhân Bản Đội Nhóm Kinh Doanh Bùng Nổ

THÔNG BÁO

Tài khoản của bạn có thời hạn truy cập khóa học là: 7 NGÀY
(Kể từ ngày được cấp tài khoản)

Các video từ 1.1 ->1.8 là các video dạy chi tiết
Các video từ 2.1->2.8 là các video tóm tắt để các bạn nắm được ý chính và dễ triển khai xuống dưới

About Instructor

Not Enrolled
̶4̶̶.̶̶6̶̶0̶̶0̶̶.̶̶0̶̶0̶̶0̶̶đ̶ -> 2.300.000đ

Khoá học Includes

  • 16 Bài học